ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

announce-intention-1-april-2019