สมาร์ทอีไอเอเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถค้นหาได้จากชื่อโครงการหรือชื่อเจ้าของโครงการ จังหวัดที่ตั้งหรือค้นหาจากประเภทโครงการเช่นอุตสาหกรรม เหมืองแร่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบว่าในบริเวณใกล้เคียงมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบหรือไม่ และมีรายละเอียดโครงการเป็นอย่างไรได้อีกด้วย

ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่สามารถแสดงผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการที่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานได้อย่างสะดวก เพื่อใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

Thailand World Heritage เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับมรดกโลก แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและบัญชีรายชื่อเบื้องต้น โดยสามารถค้นหาและแสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่จากจุดพิกัดของผู้ใช้ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลผ่าน QR Code นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลแหล่งมรดกโลก และติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกด้วย

Clean City พัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด อาทิ ที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐานระบบกำจัดขยะ และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ทั่วประเทศ

Mobile Application “BIO4Thai” เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดย ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560