O10 แผนดำเนินงานประจำปี

        – แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562

        – การประเมินส่วนราชการตาม ม.44 ประจำปี 2562

O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        – ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

        – ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        – ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

        – ผลการประเมินส่วนราชการตาม ม.44 ประจำปี 2561 รอบที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)

        – ผลการประเมินส่วนราชการตาม ม.44 ประจำปี 2561 รอบที่ 2 (เม.ย.61-ก.ย.61)

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 มาตรฐานการให้บริการ

        – คู่มือสำหรับประชาชน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        – รายงานผู้มารับบริการ

        – ตรวจสอบสถานะโครงการที่ยื่นขอเงินกองทุน

        – ข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

        – ข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-service

        – E-Service

        – Mobile Application