สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-265-6500
E-mail : webmaster@onep.go.th